Servicevoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt:  3 Februari 2019

Lees deze servicevoorwaarden ("voorwaarden", "servicevoorwaarden") zorgvuldig door voordat u de website https://www.powertechrobotics.com (de "dienst") van Powertech Robotics, Inc. ("ons", "wij" of "onze") gebruikt.

YU kunt alleen toegang krijgen tot en gebruik maken van de dienst als u deze voorwaarden accepteert en naleeft.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst gaat u akkoord met de naleving van deze voorwaarden.  Als u het niet eens met enig onderdeel van de voorwaarden bent, hebt u geen toestemming om toegang tot de dienst te krijgen.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ouder dan 18 jaar bent en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel is.  Onjuiste, onvolledige of verouderde informatie kan ertoe leiden dat uw account van de dienst onmiddellijk wordt beëindigd.

U bent er verantwoordelijk voor dat uw account en wachtwoord vertrouwelijk blijven, inclusief maar niet beperkt tot het beperken van toegang tot uw computer en/of account.  U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten of acties die via uw account en/of wachtwoord worden uitgevoerd, ongeacht of u een wachtwoord bij onze dienst of bij een dienst van een derde partij hebt.  U dient ons meteen op de hoogte te brengen wanneer u merkt dat er een beveiligingslek is of wanneer uw account onbevoegd wordt gebruikt.

Intellectueel Eigendom

De dienst en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Powertech Robotics, Inc. en haar licentiegevers.  De dienst wordt beschermd op basis van auteursrechten, handelsmerken en andere wetten die zowel in de Verenigde Staten als in het buitenland van toepassing zijn.  Onze handelsmerken en ons handelsimago mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Powertech Robotics, Inc. in verband met een ander product of een andere dienst worden gebruikt.

Links Naar Andere Websites

Onze dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden of diensten die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Powertech Robotics, Inc.

Powertech Robotics, Inc. heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de handelswijzen van websites of diensten van derden.  Wij bieden bieden geen garanties voor het aanbod van deze instanties/personen of de bijbehorende websites.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Powertech Robotics, Inc. niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die op of via websites of diensten van dergelijke derden beschikbaar zijn.

We willen u sterk aanbevelen om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van de websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de dienst onmiddellijk blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon met het gebruik van de dienst stoppen.

Alle volgende, maar niet uitsluitend deze bepalingen van de voorwaarden zullen vanwege hun aard na beëindiging van kracht blijven: eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadevergoedingen en beperkingen van aansprakelijkheid.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord dat Powertech Robotics, Inc. en haar licentienemers en licentiegevers, werknemers, contractanten, agenten, functionarissen en directeuren, niet aansprakelijk, niet ontvankelijk voor schadevergoedingen en gevrijwaard zijn van alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schulden en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot honoraria voor advocaten) die voortvloeien uit of het gevolg zijn van a) uw gebruik van en toegang tot de dienst, door u of een persoon die uw account en wachtwoord gebruikt of b) een inbreuk op deze voorwaarden.

Beperking van Aansprakelijkheid

Powertech Robotics, Inc., noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of aanverwante ondernemingen, zijn in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, specifieke, bij gevolg, schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële schade die het gevolg zijn van (i) uw toegang tot of gebruik van de dienst of uw onvermogen om toegang te krijgen tot de dienst of deze te gebruiken; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij met betrekking tot de dienst; (iii) alle inhoud die via de dienst is verkregen; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige activiteiten (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische gronden, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte van de mogelijkheid van dergelijke schade zijn gesteld, en zelfs wanneer blijkt dat een oplossing is geïmplementeerd die niet het gewenste effect heeft gehad.

Disclaimer

Uw gebruik van de dienst is geheel op eigen risico.  De dienst wordt verleend op basis van "WANNEER AANWEZIG" en "WANNEER BESCHIKBAAR".  De dienst wordt aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestaties.

Powertech Robotics, Inc., haar dochtermaatschappijen, filialen en licentiegevers kunnen niet garanderen dat a) de dienst op een bepaald tijdstip of op iedere locatie ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn; b) welke fouten of defecten dan ook zullen worden verholpen; c) de dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de dienst aan uw vereisten zal voldoen.

Uitzonderingen

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe. Daarom zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Toepasselijk Recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en hebben betrekking op de wetten zoals die in Michigan, de Verenigde Staten gelden en afwijkende wettelijke bepalingen hebben hier geen invloed op.

Als we verzuimen om enig recht of enige bepalingen volgens deze voorwaarden toe te passen, betekent dit niet dat we afstand van deze rechten doen.  Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-ontvankelijk wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen onze volledige onderlinge overeenkomst met betrekking tot onze dienst en deze vervangen alle voorgaande onderlinge overeenkomsten die we mogelijk met betrekking tot de dienst hebben gesloten.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken te allen tijde te wijzigen of te vervangen.  Als een herziening van materiële aard is, zullen wij u minimaal 15 dagen voordat er nieuwe voorwaarden van kracht worden op de hoogte van deze nieuwe voorwaarden stellen.  Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven krijgen tot of te blijven gebruikmaken van onze dienst nadat herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de naleving van deze voorwaarden.  Als u niet akkoord met de nieuwe voorwaarden gaat, hebt u niet langer toestemming om de dienst te gebruiken.

Neem contact met ons op als u vragen over deze voorwaarden hebt.